Skip to main content

اهداف

  • تعریف و شناسایی تمام عاملین جنایت نسل کشی «کردهای فیلی» برای جامعە جهانی.
  • بررسی عملیات نسل کشی از ابعاد مختلف علمی
  • بە اسنادکردن ابعاد مختلف این جنایت
  • شناسایی مسئولیت تاریخی و حقوقی عملیات نسل کشی «کردهای فیلی».
  • شناسایی این جنایت در مراکز علمی و تشویق متخصصان و پژوهشگران برای اینکە پژوهشهای خود را بە موضوعات و ابعاد مختلف این جنایت اختصاص دهند.
  • استفادە از توانایهای متخصصین در زمینەی نسل کشی شناسی و تلاش برای بین المللی کردن این جنایت.
  • درک بهتر وضعیت زندگی اسفبار کردهای فیلی و جمع بندی توانایهای آنها جهت ارائە کمک و حمایت ازآنها.
  • آیندە نگری در مورد نسل کشی «کردهای فیلی» و نتایج این نسل کشی و موضوعات مربوطە.
  • ارتقاء جایگاە اقلیم کردستان بمانند مرکز جهانی جهت انجام پژوهشهای مربوط بە جنایت نسل کشی.
شعار اصلی کنفرانس

 

روشن شدن حقیقت امر جهت رسیدن بە عدالت

Back to top